کوپلینگ (بوش )

کوپلینگ های رابط و تبدیل محصول شرکت DAEGUN کره جنوبی و قابل ارائه در مدل های زیر : T45 , T38 T45/T51 T38/T45 , T38/R38 , T38/R32 T45M/T51F , T38M/R38F
کوپلینگ
کوپلینگ