شانک

Shank Adapter:

محصول شرکت DAEGUN کره جنوبی مربوط به سیستم های Top Hammer  و مخصوص چکش های پنوماتیک و هیدرولیک:

قابل ارائه در سایزهای زیر :

 • رزوه T38           :    چهار خار        VL140   ,   PD200
 • رزوه T38           :    چهار خار       HL438  ,  HLR538
 • رزوه T38           :    شش خار       BBE57
 • رزوه T45 ,T38   :    شش خار        YH65
 • رزوه T38           :    شش خار       TH501
 • رزوه T38           :    شش خار      HD300
 • رزوه T38           :    هشت خار     HD150
 • رزوه T45 , T38  :    هشت خار     HD609
 • رزوه T45 , T38  :    هشت خار  COP1238
 • رزوه T45 , T38  :    هشت خار  COP1838
 • رزوه T51 , T45  :    هشت خار  COP1840
 • رزوه T38           :   هشت خار      HL550
 • رزوه T45           :   هشت خار      HL700
 • رزوه T51           :   هشت خار    HL1000